سوالات اسپیکینگ پارت2 | مرکز تخصصی آیلتس آپادانا | Apadana IELTS Karaj

سوالات اسپیکینگ پارت۲

سوالات اسپیکینگ پارت2

بانک سوالات اسپیکینگ

task 2

سوالات اسپیکینگ پارت2

بخش دوم آزمون اسپیکینگ آیلتس

سوالات اسپیکینگ پارت۲

در این بخش شما فرصت خواهید داشت مدت زمان طولانی تری درباره موضوع صحبت کنید.

کارتی شامل یک موضوع خاص به شما داده خواهد شد که نکات کلیدی ای که می بایست درباره آن ها صحبت کنید را نیز در بر دارد.

شما یک دقیقه زمان خواهید داشت تا جواب خود را آماده کنید و سپس می بایست ۲ دقیقه صحبت کنید.

برخی معتقدند از آنجایی که بخش دوم مصاحبه یک مونولوگ است، سخت ترین بخش آزمون می باشد. این بخش با دیگر بخش ها متفاوت است زیرا شما می بایست تنها صحبت کنید و هیچ سوال یا کمکی از طرف مصاحبه گر ارائه نخواهد شد.

سوالات اسپیکینگ پارت۲

Part 1

۱-۱۰

You should say :
 • What it is
 • Who invented it
 • When it was invented
 • And explain how it changed people’s life.
You should say :
 • What kind of cake it was
 • When you ate the cake
 • Who you ate it with
 • and explain why you think the cake was special
You should say :
 • who they are
 • how you know them
 • what they usually do together
 • and explain how you feel about their marriage
You should say :
 • what the TV series are
 • who acts in these series
 • what is the plot
 • and explain how you feel about it
You should say :
 • When you first saw this work of art
 • Where you saw it
 • What it looked like
 • And explain your feelings about it.
You should say :
 • What it is about
 • When you plan to do it
 • Why do you want to do it
 • And explain why you haven’t done it yet
You should say :
 • When it was
 • What it was about
 • What happened in the class
 • And explain why you liked it
You should say :
 • What it looks like
 • How you got it
 • Do you often wear it
 • and explain why it is your favorite item of clothing
You should say :
 • What it was
 • When and where you got it
 • Why you got it
 • And explain how you felt about it
You should say :
 • When it was
 • What time you arrived
 • Why you needed to arrive early
 • How you felt about arriving early

Part 2

۱۱-۲۰

Part 3

۲۱-۳۰

Part 4

۳۱-۴۰

Part 5

۴۱-۵۲

سوالات اسپیکینگ پارت۲

Part 2

۱۱-۲۰

You should say :
 • What happened
 • When it happened
 • Who were there
 • And explain why everyone smiled/laughed.
You should say :
 • What it was
 • When you watched it
 • How you watched it
 • And explain why you liked watching it
You should say :
 • Where it is
 • When do you usually go there
 • What you do there
 • And explain why it is crowded
You should say :
 • Who the person wass
 • What you talked about
 • What kind of person he/she is
 • Why the conversation was interesting
You should say :
 • Who it was
 • What this person did
 • How this person helped you
 • And explain how you felt after this person helped you
You should say :
 • what this news was
 • when and where you heard it
 • how you heard it
 • and explain why you think it was good news
You should say :
 • What the plant is
 • How you know it
 • Why it is important
 • And explain how much you like the plant.
You should say :
 • where the city was (and its name)
 • when you went there
 • what you liked / disliked about the city
 • and explain why you visited this city
You should say :
 • When it happened
 • What kind of home did you move into
 • Why you moved there
 • And explain how you felt about the moving
You should say :
 • What it is
 • Who do you do it with
 • how you have to prepare for it
 • And explain how you feel about it

سوالات اسپیکینگ پارت۲

Part 3

۲۱-۳۰

You should say :
 • What the change was
 • When it happened
 • How it happened
 • and explain why it was a positive change
You should say :
 • What it is
 • How many employees work there
 • What it does
 • And explain what you think about it.
You should say :
 • What the event was
 • When and where it happened
 • What you saw or did
 • And explain why you remember this event so well
You should say :
 • who the person is
 • when you met the person
 • what problem the person solved and how
 • and explain why do you think the person is clever
You should say :
 • What this appointment was
 • When it happened
 • Why it was brought forward
 • And explain how you felt about the result.
You should say :
 • What it looks like
 • Where you saw it
 • whether you liked it or not
 • And why you think it is special.
You should say :
 • When you had this trip
 • Who went on the trip with you
 • What did you do during this trip
 • And explain why you liked it.
You should say :
 • What the contents of this website are
 • How you first found this website
 • How often do you go to visit this website
 • And explain how this website helps you.
You should say :
 • When you spent time with this child
 • Who this child was
 • What you did together
 • And how you felt about it
You should say :
 • When and where you went
 • Who you went with
 • What you did there
 • And explain why you think it was enjoyable

سوالات اسپیکینگ پارت۲

Part 4

۳۱-۴۰

You should say :
 • Who made this decision
 • What it is
 • How you told him/her about your disagreement
 • And explain why you disagree with the decision
You should say :
 • What the situation was
 • When it happened
 • Why you decided to wait
 • and explain how you felt while you were waiting
You should say :
 • Where it was
 • Whose home it was
 • What it looked like
 • And explain why you think it was interesting?
You should say :
 • What it was
 • When and where you had it
 • Why you had it
 • And explain how you felt about trying it.
You should say :
 • Who this person is
 • How you know this person
 • What this person likes to do
 • And explain why you think this neighbor is interesting
You should say :
 • Where the shop is
 • When it opened
 • What it sells
 • And how you feel about the shop?
You should say :
 • What the plan is
 • When you thought of the plan
 • Who is involved in the plan
 • and say how you think you will achieve the plan.
You should say :
 • What job it is
 • What qualities are required for this job
 • What you would need to learn to get this job
 • And explain why you would like to do this job.
You should say :
 • What the book was about
 • Why you read it the first place
 • What you learned from this book
 • And explain why you would like to read again.
You should say :
 • What type of weather it is
 • What you usually do in this kind of weather
 • How you feel about it
 • And explain what influences it may bring to you

سوالات اسپیکینگ پارت۲

Part 5

۴۱-۵۲

You should say :
 • Who was the person you talked to
 • Where and when you talked with this person
 • What you talked about with this person
 • And explain why it was interesting?
You should say :
 • Who this person is
 • How you know this person
 • What this person is famous for
 • And explain why you like this person.
You should say :
 • Where it is
 • What it is like there
 • How often you go there
 • And explain why you enjoy going there.
You should say :
 • Who this person was
 • When and where you met this person
 • How you met
 • And explain why you think he or she was polite.
You should say :
 • Where it is
 • What it looks like
 • What kind of people usually go there
 • And explain why people like to go there.
You should say :
 • Where you plan to go
 • Who you plan to go with
 • How you plan to travel
 • And explain what you plan to see and do on this trip
You should say :
 • When and where it was
 • Why you were not allowed to use your phone
 • What you wanted to use your phone for
 • And explain how you felt about not being able to use your phone.
You should say :
 • What it is
 • Where you can do it
 • How you do it
 • And explain why you feel excited
You should say :
 • Where it was
 • When you went there
 • What you did there
 • And explain why you think it was quiet
You should say :
 • Who this person is
 • How often you spend time together
 • What he or she does that makes you proud.
 • And explain why you are proud of this person.
You should say :
 • Where it was
 • Who you went with
 • What you saw
 • And how you felt about the wedding?
You should say :
 • What the service was
 • When and where you received the service
 • Who you were with
 • And explain why you think it was a good service