ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼس های آﻧﻼﯾﻦ

ﻓﺮم ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻗﺮارداد اینترنتی دوره های آنلاین موسسه آپادانا

زﺑﺎن آﻣﻮز ﮔﺮاﻣﯽ

ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻔﯿﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن اﺳﺖ. ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﮔﺮاﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻟﻄﻔﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در اﺟﺮای آن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻃﺒﻖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ

۱. زﺑﺎن آﻣﻮز ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﭘﺎداﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۲. دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار adobe connect ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻧﺮم اﻓﺰار را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻋﺪم ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ و وﺻﻠﯽ ﻣﮑﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
۳. ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼﺳﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﯾﺎ ﭘﯽ ﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
۴. داﺷﺘﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼﺳﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﻗﻄﻊ و وﺻﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﮑﺮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ

۱. ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﺧﻮد آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﮐﻼس اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۲. ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻃﻮل دوره اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۳. ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
۴. ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻼس در اﺗﻤﺎم ﮐﻼس ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺎ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﻈﺒﺎﻃﯽ

۱. رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺌﻮﻧﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺮف ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺣﻀﻮری اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ.
۲. ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼس آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﯾﮏ ﻓﻀﺎی آرام و ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻂ اﺧﻼﻟﯽ در ﮐﻼس اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ.
۳. رﻋﺎﯾﺖ ادب در ﻧﺤﻮه ﺳﻠﻮک، ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﺑﺮﺧﻮرد.
۴. ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﻃﻮل ﮐﻼس.

در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺪون اﺳﺘﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻪ از ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آورد.

ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و اﺳﺘﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻪ

۱. زﺑﺎن آﻣﻮز ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ از واﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ، در دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۲. ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺣﻀﻮری در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۳. ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﮐﻼس ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﻼس دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻼس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﻗﺖ ﻻزم را ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.)
۴. ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﺮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۵. ﺷﻬﺮﯾﻪ دوره ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﻼس و ﺑﺎ ﮐﺴﺮ %۵۰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺷﺮوع دوره ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. (ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ از ﮐﻼس ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر زﺑﺎن آﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﺮوع ﮐﻼﺳﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)
۶. ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻮادث و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎری(ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی اداری) ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﺑﺎن آﻣﻮز، ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺴﺘﺮی ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ زﺑﺎن آﻣﻮز ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺳﺴﻪ آﭘﺎداﻧﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮدت وﺟﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﻼس زﺑﺎن آﻣﻮز ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
۷. در ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﺎ اﻓﺖ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ، ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﻪ اول ﮐﻼس، ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد و ﯾﺎ رزرو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اسکرول به بالا
Scroll to Top