فرم ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼس های حضوری

ﻓﺮم ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻗﺮارداد اینترنتی دوره های حضوری موسسه آپادانا

زﺑﺎن آﻣﻮز ﮔﺮاﻣﯽ

ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻔﯿﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن اﺳﺖ. ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﮔﺮاﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻟﻄﻔﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در اﺟﺮای آن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻃﺒﻖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

قوانین آموزشی

 1. حضور به موقع و بدون تاخیر در کلاس.
 2. همکاری با تیم آموزشی در طول دوره.
 3. حضور در جلسات جبرانی کلاس هایی که به هر دلیل لغو می شوند الزامی است ودر صورت عدم حضور غیبت منظور می شود.
 4. آزمون آزمایشی پایان دوره در تاریخ اولین جمعه بعد از اتمام دوره برگزار می گردد و این تاریخ قابل تغییر نمی باشد.

قوانین انظباطی

 1. رعایت شئونات اسلامی و پوشش عرف یک محیط دانشگاهی توسط زبان آموزان خانم و آقا. (خصوصا پوشش مقنعه برای خانم ها الزامی است.) درصورت عدم رعایت این مهم، موسسه پس از یک بار اخطار اقدام به جلوگیری از ارائه خدمات آموزشی به زبان آموز خواهد کرد.
 2. عدم استعمال دخانیات در محیط آموزشگاه.
 3. رعایت ادب در نحوه سلوک، سخن گفتن و برخورد.
 4. عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان.
 5. عدم استفاده از تلفن همراه در طول کلاس.
 6. جبران هرگونه خسارت مالی به امکانات و تجهیزات موسسه متوجه شخص خسارت زننده بوده و بایستی در تامین خسارت وارده اقدام نماید.
 7. حضور افراد همراه داوطلب در کلاس های درس خلاف ضوابط آموزش و ممنوع می باشد.

در صورت عدم رعایت هر کدام از موارد فوق موسسه مجاز خواهد بود بدون استرداد شهریه از حضور در کلاس ممانعت بعمل آورد.

مقررات مربوط به پرداخت و استرداد شهریه

 1. زبان آموز با در نظر گرفتن شرایط ثبت نام، دریافت رسید شهریه پرداختی از واحد ثبت نام و پر کردن فرم ثبت نام و یا به صورت اینترنتی از طریق سایت آموزشگاه، در دوره مورد نظر خود ثبت  نام می نماید.
 2. ثبت نام حضوری در موسسه تنها از طریق دستگاه کارتخوان ممکن است و پرداخت نقدی امکانپذیر نمی باشد.
 3. شهریه پرداخت شده صرفا برای کلاس ثبت نام شده می باشد و انتقال شهریه برای کلاس دیگری به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد. (در انتخاب کلاس مورد نظر دقت لازم را مبذول فرمائید.)
 4. شهریه پرداخت شده برای فرد ثبت نام شده می باشد و امکان انتقال شهریه به شخص دیگر امکانپذیر نمی باشد.
 5. شهریه دوره فقط تا۴۸ ساعت قبل از شروع کلاس و با کسر ۵۰% قابل استرداد می باشد. پس از شروع دوره شهریه به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. (تشکیل یک جلسه از کلاس حتی بدون حضور زبان آموز به منزله شروع کلاسها می باشد.)
 6. مسئولیت کلیه حوادث و مشکلات کاری(علی الخصوص ماموریت های اداری) ، تحصیلی و خانوادگی زبان آموز، مشکلات پزشکی و بستری های بیمارستانی صرفا متوجه زبان آموز گرامی می باشد و موسسه آپادانا هیچگونه تعهدی را در رابطه با عودت وجه و یا حتی جابجایی کلاس زبان آموز نخواهد داشت.

پس از شروع جلسه اول کلاس، شهریه به هیچ عنوان مسترد و یا رزرو نخواهد شد.

اسکرول به بالا
Scroll to Top