ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼس های آﻧﻼﯾﻦ خصوصی

ﻓﺮم ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻗﺮارداد اینترنتی دوره های آنلاین خصوصی موسسه آپادانا

زﺑﺎن آﻣﻮز ﮔﺮاﻣﯽ

ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻔﯿﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن اﺳﺖ. ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﮔﺮاﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻟﻄﻔﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در اﺟﺮای آن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻃﺒﻖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ

 1. زﺑﺎن آﻣﻮز ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﭘﺎداﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 2. دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار adobe connect ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻧﺮم اﻓﺰار را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻋﺪم ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ و وﺻﻠﯽ ﻣﮑﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
 3. ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼﺳﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﯾﺎ ﭘﯽ ﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﻮﺳﺴﻪﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 4. داﺷﺘﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼﺳﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﻗﻄﻊ و وﺻﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﮑﺮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 5. ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻼس در اﺗﻤﺎم ﮐﻼس ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺎ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ

 1. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻼس ۱ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 2. ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ زﺑﺎن آﻣﻮز در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻘﺮر ﮐﻼس اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ. ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ۲۰ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪن ﮐﻼس و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻼس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 3. ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﻼس از ﺟﺎﻧﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ دادن ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺪه و از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. (اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﮕﺎه و ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﮐﻼس ﻣﻘﺪور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)
 4. ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻃﻮل دوره اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 5. در اﻧﺘﺨﺎب روز و زﻣﺎن ﮐﻼس دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 6. ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯿﺶ از ۲ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﯾﺎ ۵ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺴﻠﯽ ﮐﻼس ﺑﺪون اﺳﺘﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 7. ﺷﻬﺮﯾﻪ دوره ﻓﻘﻂ ﺗﺎ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﻼس و ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ۳۰% ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺷﺮوع دوره ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 8. ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ۵۰٪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
 9. ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺣﻀﻮری در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

[/vc_column]

اسکرول به بالا