ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻼس های خصوصی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ﻓﺮم ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻗﺮارداد اینترنتی دوره های خصوصی موسسه آپادانا

[/vc_column_text][vc_column_text]

زﺑﺎن آﻣﻮز ﮔﺮاﻣﯽ

ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻔﯿﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن اﺳﺖ. ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﮔﺮاﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻟﻄﻔﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در اﺟﺮای آن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻃﺒﻖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_section][vc_row][vc_column][vc_column_text]

قوانین و مقررات

 

  • رعایت کامل حجاب اسلامی خصوصا پوشش مقنعه برای خواهران الزامی می باشد.
  • مدت زمان هر جلسه کلاس ۱ ساعت و نیم می باشد.
  • حضور منظم و بدون تاخیر دانشجویان در ساعات مقرر کلاس. تاخیر بیش از ۲۰ دقیقه موجب کنسل شدن کلاس و از دست رفتن جلسه کلاس خواهد شد.
  • تعطیلی کلاس از جانب دانشجویان موجب از دست دادن یک جلسه شده و از تعداد کل جلسات کسر خواهد شد. (این تعطیلی در شرایط خاص با هماهنگی مدیریت آموزشگاه و ۴۸ ساعت قبل از زمان کلاس مقدور می باشد.)
  • در انتخاب روز و زمان کلاس دقت نمایید، بعد از ثبت نام و هماهنگی با استاد مربوطه امکان جابجایی مقدور نمی باشد.
  • غیبت بیش از ۲ جلسه پیاپی و یا ۵ جلسه نامتوالی مقدور نمی باشد و موجب کنسلی کلاس بدون استرداد شهریه می شود.
  • شهریه دوره فقط تا۴۸ ساعت قبل از شروع کلاس و با کسر ۳۰% قابل استرداد می باشد. پس از شروع دوره شهریه به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
  • مبلغ شهریه برای یک دانشجو می باشد و به ازای هر دانشجوی اضافه شده ۵۰٪ افزایش می یابد.
  • ثبت نام حضوری در موسسه تنها از طریق دستگاه کارتخوان ممکن است و پرداخت نقدی امکانپذیر نمی باشد.
  • مسئولیت کلیه حوادث و مشکلات کاری(علی الخصوص ماموریت های اداری) ، تحصیلی و خانوادگی زبان آموز، مشکلات پزشکی و بستری های بیمارستانی صرفا متوجه زبان آموز گرامی می باشد و موسسه آپادانا هیچگونه تعهدی را در رابطه با عودت وجه و یا حتی جابجایی کلاس زبان آموز نخواهد داشت.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row]

اسکرول به بالا
Scroll to Top